pen
1px
kreska
1px
1px
kreska
1px
Zarejestruj się
Prześlij nam swój adres e e-mail aby otrzymywać informacje o bieżących szkoleniach
adres e-mail:
1px
kreska
1px

Ogólne postępowanie administracyjne - warsztaty z zakresu praktyki stosowania przepisów
Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA)

Program:

I. Wprowadzenie do problematyki stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 1. Istota stosowania prawa administracyjnego materialnego w stosunku do indywidualnie oznaczonych podmiotów usytuowanych na zewnątrz administracji.
 2. Właściwość ogólna i szczególna organu administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym

II. Podmioty ogólnego postępowania administracyjnego

 1. Strona postępowania –interes prawny, jako podstawowy element konstrukcyjny pojęcia strony
 2. Podmioty na prawach strony
 3. Uczestnicy postępowania administracyjnego

III. Klasyfikacja oraz charakterystyka faz ogólnego postępowania administracyjnego w postępowaniu przed organem I instancji

 1. Faza pierwsza – postępowanie wstępne
 2. Faza druga – postępowanie rozpoznawcze
 3. Faza trzecia – rozstrzyganie o konsekwencjach prawnych stanu faktycznego sprawy

IV. Faza postępowania wstępnego

 1. Tryby wszczęcia postępowania oraz podmioty uprawnione do zainicjowania postępowania administracyjnego
 2. Analiza pojęcia i statusu strony postępowania oraz podmiotów na prawach strony
 3. Tryb wszczęcia postępowania na wniosek
  1. Podania – elementy oraz braki formalne i ich skutki prawne
  2. Skierowanie podania do organu niewłaściwego - stosowanie art. 65 i 66 k.p.a.
  3. Badanie legitymacji procesowej strony oraz dopuszczalności postępowania w kontekście nowej instytucji – postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania
 4. Wszczęcie postępowania z urzędu – tryb działania organu i prawidłowość czynności procesowych w kontekście realizacji zasady ogólnej czynnego udziału stron w postępowaniu oraz zasady ogólnej informowania.

V. Faza postępowania rozpoznawczego

 1. Istota zasady ogólnej prawdy obiektywnej (materialnej)
 2. Typy postępowania wyjaśniającego – postępowanie gabinetowe a rozprawa administracyjna
 3. Podstawowe uprawnienia i obowiązki organu w ramach postępowania wyjaśniającego (dowodowego)
 4. Zasady stosowania i znaczenie poszczególnych środków dowodowych,
 5. Uprawnienia strony w postępowaniu dowodowym jako przejaw realizacji czynnego udziału strony w postępowaniu dowodowym

VI. Faza rozstrzygania

 1. Rodzaje rozstrzygnięć w trybie zwykłym przed organem I instancji
  1. decyzje co do istoty sprawy
  2. decyzje o umorzeniu postępowania w całości lub w części – istota bezprzedmiotowości
 2. Decyzja jako prawna forma działania administracji
 3. Elementy struktury decyzji – podstawowe i dodatkowe w tym m.in.:
  1. prawidłowość podstawy prawnej decyzji
  2. sposób redagowania i znaczenie rozstrzygnięcia
  3. struktura uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji
  4. wykonalność decyzji – problematyka rygoru natychmiastowej wykonalności
 4. Istnienie decyzji w obrocie prawnym
 5. Wady decyzji
 6. Tryby rektyfikacji - uzupełnienie, sprostowanie i wyjaśnienie treści decyzji.
 7. Uprawnienie samokontrole organu w postępowaniu odwoławczym – art. 132 k.p.a.

VII. Pozostałe instytucje K.p.a. istotne z punktu widzenia prawidłowości postępowania administracyjnego

 1. Terminy załatwienia spraw oraz ich naruszenie
 2. Metryka sprawy
 3. Tryby dokonywania doręczeń osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym – podstawowe obowiązki oraz konsekwencje prawne
 4. Zasady udostępniania akt
 5. Zawieszenie postępowania – praktyczne znaczenie przesłanek.
 6. Współdziałanie administracyjne, a kwestia wstępna z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.
 7. Postanowienia, jako instytucja procesowa ogólnego postępowania administracyjnego

Wykadowca: Przemysław Kledzik - doktor prawa w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego, praktyk, wykładowca na licznych studiach podyplomowych m.in. organizowanych przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Szczecinie, wykładowca na Studium Skarbowości przy Izbie Skarbowej w Szczecinie oraz na aplikacji notarialnej organizowanej przez Okręgową Izbę Notarialną w Szczecinie.
W latach 2006-2013 - Asystent w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie, obecnie Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim.
Od wielu lat prowadzi współpracę oraz szkoli pracowników licznych urzędów na terenie Polski, w tym także prowadzi specjalistyczne szkolenia dla członków SKO oraz radców prawnych. Bardzo wysoko oceniany na szkoleniach ogólnopolskich jak i branżowych, doskonale zorientowany w specyfice podmiotów stosujących KPA.

Termin: 10 grudnia 2014 r. w godz. od 1000 do 1500

Miejsce: siedziba FORTIS - Szczecin, ul. Jagiellońska 86/6

Cena: 340,- zł od osoby

Cena obejmuje: 6 godz. lekcyjnych wykładu, materiały seminaryjne, poczęstunek.

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszenia do 3.12.2014 r. do firmy FORTIS;
 • wniesienie opłaty 340,- zł od osoby w terminie do 3.12.2014 r. na konto:
FORTIS Szkolenia & Konferencje s.c.
Bank Zachodni WBK S.A. 3 o/Szczecin
Nr r-ku: 32 1090 1492 0000 0001 1988 7329[ZGŁOSZENIE]

dodatkowych informacji udzielamy w godz. 900 do 1500
tel. (091) 433-53-99, fax. (091) 434-24-92, email: szkolenia@fortis.szczecin.pl

1px