pen
1px
kreska
1px
1px
kreska
1px
Zarejestruj się
Prześlij nam swój adres e e-mail aby otrzymywać informacje o bieżących szkoleniach
adres e-mail:
1px
kreska
1px

Ogólne postępowanie administracyjne - warsztaty z zakresu praktyki stosowania przepisów
Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA)

Program:

I. Wprowadzenie do problematyki stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego II. Podmioty ogólnego postępowania administracyjnego 1. Strona postępowania –interes prawny, jako podstawowy element konstrukcyjny pojęcia strony 2. Pełnomocnicy i przedstawiciele stron 3. Podmioty na prawach strony 4. Uczestnicy postępowania administracyjnego III. Problematyka wybranych zagadnień w fazie postępowania wstępnego 1. Tryb wszczęcia postępowania na wniosek a) Podania – elementy oraz braki formalne i ich skutki prawne b) Tryb wezwania o uzupełnienie braków formalnych podania c) Skuteczność doręczenie wezwania o uzupełnienie braków formalnych d) Prośba o przywrócenie terminu e) Skierowanie podania do organu niewłaściwego - stosowanie art. 65 i 66 k.p.a. f) Badanie legitymacji procesowej strony oraz dopuszczalności postępowania w kontekście nowej instytucji – postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania 2. Wszczęcie postępowania z urzędu – tryb działania organu i prawidłowość czynności procesowych w kontekście realizacji zasady ogólnej czynnego udziału stron w postępowaniu oraz zasady ogólnej informowania. IV. Problematyka podstaw prawnych oraz skutków uchylenia decyzji organu I instancji i przekazania sprawy temu organowi do ponownego rozpatrzenia 1. Istota zasady ogólnej dwuinstancyjności jako podstawy rozstrzygnięć kasacyjnych organu II instancji 2. Przesłanki uchylenia decyzji organu I instancji i przekazania sprawy temu organowi do ponownego rozpatrzenia w myśl art. 138 § 2 KPA 3. Charakter prawny wskazań co do dalszego postępowania VI. Dyskusja

Wykadowca: Przemysław Kledzik - doktor prawa, radca prawny, praktyk; wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, licznych studiach podyplomowych; oraz na aplikacji notarialnej organizowanej przez Okręgową Izbę Notarialną; w latach 2006-2013 asystent w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, aktualnie członek SKO; od wielu lat prowadzi współpracę oraz szkoli pracowników licznych urzędów na terenie Polski, w tym także prowadzi specjalistyczne szkolenia dla członków SKO, pracowników NIK, US, ARiMR oraz radców prawnych; bardzo wysoko oceniany na szkoleniach ogólnopolskich jak i branżowych, doskonale zorientowany w specyfice podmiotów stosujących KPA oraz ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Termin: 10 grudnia 2014 r. w godz. od 1000 do 1500

Miejsce: siedziba FORTIS - Szczecin, ul. Jagiellońska 86/6

Cena: 340,- zł od osoby

Cena obejmuje: 6 godz. lekcyjnych wykładu, materiały seminaryjne, poczęstunek.

Warunki uczestnictwa:

  • przesłanie karty zgłoszenia do 3.12.2014 r. do firmy FORTIS;
  • wniesienie opłaty 340,- zł od osoby w terminie do 3.12.2014 r. na konto:
FORTIS Szkolenia & Konferencje s.c.
Bank Zachodni WBK S.A. 3 o/Szczecin
Nr r-ku: 32 1090 1492 0000 0001 1988 7329[ZGŁOSZENIE]

dodatkowych informacji udzielamy w godz. 900 do 1500
tel. (091) 433-53-99, fax. (091) 434-24-92, email: szkolenia@fortis.szczecin.pl

1px